PROSCIUTTO (white)

PROSCIUTTO (white)

house made fresh fig jam and fresh smoked mozzarella    17